1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
50 بازدید
در شعر کلاسیک توسط (670 امتیاز)

پیال قدیم تَمُوموُمیمُودار بین                                          اِ راووچاوُ و دَنگ هَتِی بیزار بِین

روین دُونُونهَ مَهوارد سَر تا پا قرص بِین                             اَرا هَر کارِی کِه بوتات نَترس بِینش

هاویرتُو اَسکَه کِه اَوَل وِهار بِی                                         اِ نُوم هِزار نَفَر یَکی بِیگار بِی

اَگر یَکونِیژی گِری خُمار بِی                                             تَمُومِ جُرمی توپی قاسیکار بِی

تا دو نفر مویانه جنگ اِی اِیلی                                        یا یکــی زخمیه مـــویا و بِیــلی

پیا کلنگ یا ریش سِفیدی مَچیا                                       و گّــری ای مُشکِلهَ حَـلَ  مویا

هاوِیرتُو اَسکه که وِیره وِهار بِین                                         دیجومهَ وَ کولا وِیره شِکار بِین

تا یکــی نِهَــتا بـویا مِیمونوُ                                             کی وَ تنیا نونه منیای اَر گیُونُو

 هَنــی یَکی  رِیَه مَکَتـی اَر شهر                                       اَمُـــــونَتی کلَ مگرتنیه وَر

ایـواکهَ کارتیو یِه داسه میتی                                          اواکهَ جفتی آدیداسَه  میتی

 بَنی مَگرتِی موت اَندازهَ پامهَ                                         تا تونه شهر باینا هَر اِیرهَ جامه

یَکونِی یِه کیلو پیازه مِیتی                                            حوال پِرسی آیلَلَ نِیازَمِیتی                                                     

پَقازووُ کَنگَر نِهاروُ شُوم بِی                                           بَش تَمُوم هُمسال اِنومهِ جُوم بِی

کنلوُنَل پـِـرِه آو حونِک بِین                                           نُو ساجیلو رَنگینو تُنک بِــین

گردَوُنهَ مَکردِ نُوم رویونه دُو                                           چنگالیــژوکِــلَ مَکرد اَرا شُو

نَه حرصی بی نه دوهَ دو نه عاری                                شَکَت که بین مَهوتنِه ژیر داواری

شو تا دوُجا شاوار پاچا وِتِن بِی                                  شال دورکی و شو شَمَکی گِرتِن بِی

صُو تا هورو زیای بِخَن بِخَن بِی                                  نه  چاوو  راو  نه  دنگ  دنگ  ژن  بِی

بُوشلکینه و روین مِهَت اِ وَروُ پِشت                              نخوه  مویژُنهَ  مَکرد  اِ  نُوم  مِشت

هَتن چینُو حوال پِرسی فِرهَ بِی                                    نَه قلفوُ نَه چوی اَر پِشت دِرهَ بِی

کل صُوَکونی مَشکَوُ  اَ دار بِی                                       اِ نُـوم هزار نفر یکی بیمار بِی

اَگر یکـــی مَمرد اِنوم آبادی                                           کله اِ دَمِیر مَپوشاوُ لباس سِی

نه خَم و نه خصو وُ نَه ژاری بِی                                      مِدوم خودا شادیو همیاری بِی

اگر اِ نُوم مالوُ اگر اِ دَر بِین                                             مِدوم خودا فِکِرکَلنگ گُجر بِین

گلوَنِیَل قَدیم کل اِ ویِر چِنهَ                                            اَ نا شــرا تُک سری جـا گرتنه

 هنی را سازیایه ای گوشیه                                      حوالپرسی هس هتن چین دی نیه

یاد و وَ خیر فره عزیزو خو بین                                      پیاو  وُ  ژَن  کلِ دَمِیر  بی  تو  بین

نقد شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

545 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

464 کاربر

معرفی سایت:
...