1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1.5k بازدید
در کلیمه مور و دنگ توسط (670 امتیاز)

مور از باستانی ترین آواهایی است که برای وداع و گرفتن روحیه یاخاکسپاری یاگفتن درددل دربین قوم لک کاربرد دارد:

 هر چی هنام کرد هنام نرسی         دام سررا دای بی کسی

یتیم یسیران کی میو خوشان           کنجی ودوزخ میو وبشان

اروپیم بای کل گنای ویم                 گنای ناکرده پاپیچ وریم

خرمان خمکم کتیه بی پایان             شنیار شن مکی بی شن ودامان

درد دلکم بواشم پی سنگ              سنگ سفیده مگیلو ورنگ

نام دلمه ممینو ونام دل ماهی          سفیدی نیری غیراز سیاهی

ای سر کلاوان چنی تام دارو            تام کل خم کل من موارو

وای سرکلاوان ویم تنیادیم               زارزارمگرویام پی تنیاویم

من وای قورنمچم ای قورتنگه           دشمنل کنیه و زرد خنه

دلکم دومکی جوعزیزمرده              کورکومخارو راکم گم کرده

ولابری کارم کتیه گیر                بی روبی فرزن بی خداوبی پیر

فدای شووخوین سات ششت بام          شادی دشمنل نوالشت بام

ترسم بمرین ارزانم کرین                  طعنه دشمنان ا بان شانم درین

سوارل امین یک ویک شماردم                      دنگ براکم نوی رنگ سپاردم

سوارل امین دس وشین و                    چم واشاره دل وخون و

من وکران چنی گان وسنگم                      وای کل زما هرودنگم

بپوش ترکی ننیش خمین                      دنیاطلسم مرگ هارکمین

وسربرریل اگری بیوه                              گرگرمسزیا خاموش بیوه

وسربرریل خاوت بردوه                           دست وقونداخ سردوه

هرجای بلینیکه بکیمن ماوا                     دوربین ریزبکیمن تاهوربواوا

ای تفنگچی کیه راوکردی کمر                 چول مکی سنگروسنگر

ای سنگرپرین بی شنی ودنگ                 یانتل خوین یاخجل شنگ

تفنگچی دس نشن من برالتم                مگرپدرکشته ی هزارسالتم

دوقطاربسیه ارباریکی قه                    سنگر بسیه گیه کس نمه

دوقطارداسی پس و پیش                    گیه کس نمی جوشیربی ارنونیش

کافرنوینی دود گوله ی برناو                    برناوکلکت سنگ مکرد او

برناوکلکت سنگ متاوان                       خوکه ی لابریات لش ملاوان

کولت کمری دورت اهوگوش                  هم یاغی دولت هم قاچاق فروش

رفیقلت نیشتنه دس وزرانی                     یک ویک مپرسن کووفلانی

چاره کی من جوچاره کی گرگ                   هرجای مچم برگا برگ

سراول حشکان کرد اوجوبریا                     دنگ ناله ی شیران اکوان بریا

تعقیب کرل باونریمان مگیردن باول ارباول         دس ارپاماش وچم اپا غلاول

دوشیرم کشیای دو شیرجنگی                   اول علیمردان دوم کرمی

مه ابالای عزیزبراکم کلاوم لاره                 نه گوشم ا زاندارم نه اتیمساره

کله کاو دمت بوری چپی ایالت                  بعد عمرمختارکی بو سوارت

لاشکم بن ومروخاری نخای                              پت کلی لاشکم دراری

بیلالاشکم بمانووکووان و                                  ولاملوموران بی زوان و

استانداری پنج کرماشان دلم تنگه            نه جاکه ی گریزنه جاکه ی جنگه

کورکوبرمین زیرت بووبان                        مت بونین قاتل باوه ی نریمان

اردوکلک عزیزبراکم ودر میو                    کاری مکرد عالم کل بیو

سیاهی لشکر نمیو وکار       یگله جنگجو ورو صد هزار

نقد شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

545 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

464 کاربر

معرفی سایت:
...